Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Funs - Apelul 3: Activism civic și advocacy, Runda 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este puternic încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Granturi Medii

 • Între 50.001 și 75.000 Euro

Granturi Mari

 • Între 75.001 și 150.000 Euro

Granturi Strategice

 • Între 75.001 și 150.000 Euro

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

20 aprilie 2021; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

Alocare financiară pentru Runda 2: 3.000.000 euro, distribuiți astfel:

 • Granturi Medii și Mari: 2.100.000 Euro 
 • Granturi Strategice: 900.000 Euro 

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este creșterea implicării cetățenilor în activități de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului.

Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) -e) și nici nu se numără printre solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) - h) Criterii de excludere pentru solicitanți;
 • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale);
 • entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect. 

Proiecte eligibile

Pentru granturile Medii și Mari:

Pentru a întări democrația – ca de exemplu: creșterea încrederea în instituțiile publice, îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor publice și furnizării serviciilor publice – Apelul #3 sprijină măsuri de stimulare a implicării civice în activități de tip watchdog, monitorizare și advocacy.

Utilizând instrumente specifice și dezvoltând noi tehnici, ONG-urile sunt încurajate să ajungă la cetățeni și să crească capacitatea acestora astfel încât să devină mai activi și mai implicați în influențarea politicilor publice, în sprijinirea principiilor statului de drept, să acționeze și să raporteze cazurile de încălcare a drepturilor cetățenești, să identifice și raporteze cazurile de corupție, să identifice și să reacționeze la știrile false, să acționeze pentru respectarea libertății de exprimare sau în protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. 

Acest Apel încurajează parteneriatele cu:

 • alte ONG-uri active în același sau în alte domenii de activitate complementare
  • de exemplu, ONG-uri active la nivel local (precum cele care furnizează servicii sociale) pentru a le instrui în a aplica metode și instrumente de tip watchdog (cum să reacționeze la o decizie a unui actor instituțional public/privat, cum să supervizeze activitatea administrației publice, cum să facă sesizării privind acte de corupție etc.).
 • alți stakeholderi (instituții publice, mass-media, sectorul privat).  

Pentru granturile Strategice:

Prin granturile strategice, Apelul #3 va susține implementarea strategiilor pe termen lung a rețelelor/coalițiilor/platformelor în toate domeniile relevante de activitate. Este obligatoriu ca acestea să aibă o strategie coerentă pentru următorii ani, bazată pe experiența anterioară ca rețea/coaliție/platformă în domeniul vizat (și nu ca organizație individuală) și care să urmărească să devină un punct de referință în acest domeniu. Mai mult, rețelele/coalițiile/platformele trebuie să dezvolte instrumente de comunicare, mecanisme privind procesele decizionale și mecanisme privind rolurile și responsabilitățile membrilor.

Proiectele sprijinite trebuie să includă obligatoriu rezultatele din următoarele două direcții: 

I. Schimbări de sistem/ menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate

 • Continuarea acțiunilor de tip advocacy/ rolul de monitorizare la nivel regional sau național, implicarea în elaborarea politicilor publice, în monitorizarea instituțiilor publice, în dezvoltarea dialogului și a relațiilor cu autorități sau alți stakeholderi relevanţi din instituții naționale sau europene, mass-media, donatori internaționali, rețele/ platforme/ coaliții internaționale etc.

II.Creșterea capacității organizaționale a Rețelelor/ Coalițiilor/ Platformelor 

 • Consolidarea eficacității organizaționale a rețelei/ platformei/ coaliției (capacitatea internă) pentru a servi mai bine interesele beneficiarilor/membrilor, susținătorilor și publicului larg, cum ar fi dezvoltarea de servicii (noi) relevante pentru membri, construirea unei baze relevante de susținători/ membri, creșterea sustenabilității financiare, responsabilității, vizibilității, capacității de advocacy etc.

Activități eligibile

Tipuri de activități eligibile:

 • Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în sectorul public/privat. Acestea pot include:
  • Dezvoltarea și implementarea unor instrumente care să faciliteze un mediu mai accesibil, mai transparent și participativ în procesul decizonal în sectorul public/ privat sau care își propune să îmbunătățească politicile publice (inclusiv solicitări în baza liberului acces la informații de interes public);
  • Dezvoltarea și implementarea de campanii de advocacy și cercetare, mobilizarea membrilor / suporterilor, activități de lobby și lucru cu actori relevanți (studenți, tineri profesioniști, experți în elaborarea de politici publice, profesioniști IT, influenceri, bloggeri, jurnaliști de investigație etc.);
  • Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme sau instrumente de tip reacție rapidă la noile politici publice din România/ UE;
 • Inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor de politici publice, campanii de advocacy și reacții publice;
 • Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de watchdog a organizațiilor societății civile (consiliere, asistență juridică, etc.);
 • Activități în legătură cu/ de participare la eforturi/ campanii globale de advocacy (vezi secțiunea 4.1 Teritoriul vizat);
 • Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal/ fiscal/ a politicilor publice ce afectează societatea civilă;
 • Dezvoltarea și implementarea de strategii de advocacy bazate pe o analiza clară de nevoi și oportunități a membrilor/ susținătorilor/ stakeholderilor etc.;
 • Dezvoltarea și implementarea campaniilor de advocacy bazate pe date/ nevoi si cu participarea activă și deplină a membrilor comunității sau susținătorilor;
 • Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții;
 • Organizarea de activități educaționale privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ studenții, etc:
  • Activități educaționale dedicate – programe orientate către profesori în vederea sporirii competențelor privind metodele educaționale inovatoare și out of the box;
  • Activități practice pentru sporirea competențelor grupurilor țintă în ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice;
  • Dezvoltarea activismului legat de protecția mediului şi a schimbărilor climatice.
 • Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor publice prin abordări participative privind protecția mediului/ schimbărilor climatice. Acestea ar putea include:
  • Analiza politicilor de mediu și susținerea dialogului între ONG-uri și factorii de decizie locali/ naționali;
  • Monitorizarea și îmbunătățirea implementării legislației privind protecția mediului prin implicarea directă a ONG-urilor și cetățenilor;
  • Advocacy pentru sensibilizarea opiniei publice și acțiuni împotriva unor proiecte publice sau private dăunătoare mediului;
  • Sensibilizarea opiniei publice prin măsuri participative și îmbunătățirea accesului la informații obiective și de încredere, acțiuni concrete, dezvoltarea și implementarea unor instrumente și sisteme inovatoare și eficace pentru participarea publicului;
 • Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică, etc.).

Lista nu este exhaustivă.

Activităţi de dezvoltare organizaţională

Până la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pot fi alocate pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a Solicitantului și/sau, dacă este cazul, a partenerilor ONG-uri din România.

Activitățile de dezvoltare organizațională pot să nu aibă legătură directă cu activitățile proiectului.

Aceste activități trebuie planificate separat, în funcție de nevoile Solicitantului şi, dacă este cazul, al partenerului/lor din România și trebuie corelate cu un obiectiv de dezvoltare organizațională.

În cazul granturilor strategice, este obligatoriu să includeți în proiect obiectiv/e și activități de dezvoltare organizațională pentru rețea / coaliție / platformă (contribuind astfel la Outcomel 4 și la rezultatele sale specifice - a se vedea mai jos tabelul Rezultate cadru Outcome 4).

Alocarea pentru aceste tipuri de activități ar trebui să fie proporțională cu nevoile specifice de consolidare a capacității organizaționale abordate prin proiect și echilibrată cu contribuția la Outcome 1 și rezultatele specifice (Outputs) ale acestuia (secțiunea 3.6).

Tipuri de activități de dezvoltare organizațională eligibile (lista nu este exhaustivă):

 • Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;
 • Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media și păstrarea unei, pagini web funcțională şi actualizată;
 • Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii/ strategii/ acțiuni de strângere de fonduri, noi servicii adresate membrilor etc;
 • Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;
 • Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;
 • Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.

În cazul granturilor strategice, activitățile pot include:

 • Creșterea numărului de membri în cadrul platformelor, rețelelor, coalițiilor pe care ONG-urile le stabilesc la nivel local sau national;
 • Dezvoltarea și evaluarea serviciilor extistente sau implementarea unor servicii noi pentru membri;
 • Dezvoltarea și implementarea de proceduri de management/guvernanță, planuri de strângere de fonduri, planuri de comunicare, etc;

Lista nu este exhaustivă

Criterii de eligibilitate

Solicitanții eligibili sunt exclusiv următorii:

 • Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); sau
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare); sau
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică. 4.2.2.

În plus faţă de criteriile menționate mai sus, Solicitanții trebuie să îndeplinească şi următoarele cerințe:

 • respectă principiile valorilor democratice, statului de drept, drepturile omului pentru toţi, şi
 • nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau instigator la ură, şi
 • acționează în spaţiul şi pentru binele public cu privire la preocupările și problemele legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu, şi
 • au capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect, şi
 • sunt independenţi de autorităţi publice locale, regionale şi naţionale şi de alte entităţi publice , şi
 • sunt independenţi de partide politice, şi
 • sunt independenți de entitățile comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, întreprinderi individuale etc.), şi
 • nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau un prozelitism legat de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale de bază), şi
 • structuri transparente şi un președinte/ consiliu ales care răspund în faţa membrilor și donatorilor, şi
 • sunt direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari.

Criterii de evaluare

Toate Cererile de finanţare primite în cadrul acestui Apel de proiecte vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, după cum urmează: 

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 • Conformitatea administrativă
 • Eligibilitatea

Evaluarea tehnică şi financiară

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 101
Contact

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 752 444 309
 • E-mail: apel3@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Paul Chioveanu, Senior Grants Officer