Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 2: Educaţie şi implicare civică, Runda 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-urile cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București
 • Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este puternic încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare

Granturi medii între 50.001 și 75.000 Euro.

Rata de finanțare a proiectului poate fi de până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

20 aprilie 2021, ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

829.200 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este creșterea nivelului educației civice și de drepturile omului și a implicării cetățenilor.

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului.

Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2.2 și care nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3.2 a) -e) și nici nu se numără printre solicitanții neeligibili menționați în secțiunea 4.3.1 c) - h) Criterii de excludere pentru solicitanți;
 • organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora (organizații internaționale interguvernamentale sau organizații internaționale neguvernamentale);
 • entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Proiecte eligibile

Apelul #2 susţine măsuri integrate de creştere a nivelului educației cetățenilor cu privire la drepturile civice și drepturile omului pentru a îi sprijini în exercitarea acestora.

Prin urmare, proiectele vor propune măsuri care vizează ambele aspecte:

 1. Drepturile civice şi drepturile omului trebuie abordate împreună în cadrul programelor educaţionale pentru a maximiza înțelegerea și aplicabilitatea cunoștinţelor dobândite
 2. Programele educaționale privind drepturile civice și ale omului trebuie să includă acțiuni care implică direct cetățenii în viața comunității și în procesele publice de luare a deciziilor.

Iniţiativele de „media literacy” sunt puternic încurajate, mai ales dacă sprijină tinerii cetăţeni în a afla modul în care media – tradițională sau nouă – funcționează, în a dezvolta gândirea critică și în a fi consumatori/ producători responsabili de conţinut media.

În cadrul acestui Apel sunt puternic încurajate: 

 • Parteneriate cu:
  • alte ONG-uri active în acelaşi domeniu sau în domenii de activitate complementare;
  • alţi stakeholderi (instituţii publice, mass-media, sectorul privat); 
 • Utilizarea de metode inovatoare (ca de exemplu folosirea tehnologiilor pentru internet sau aplicaţii) care pot favoriza implicarea și mobilizarea comunităților (studenți, tineri profesioniști, profesioniști din domeniu IT, influenceri, bloggeri, jurnaliști de investigație etc.).

Activități eligibile

Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor civice și drepturilor omului (în afara sistemului formal) prin dezbateri, grupuri de studiu, programe educaționale, activități interactive etc. pentru cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

Sprijinirea iniţativelor de media literacy. Aceasta ar putea include activități axate pe:

 • Educarea cetățenilor/ studenților/ elevilor şi consolidarea gândirii critice, libertăţii de exprimare, pluralismului de opinii;
 • Combaterea discriminării, rasismului și urii din discursul public;
 • Combaterea ştirilor false;
 • Combaterea manipulării din media etc.

Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mici/ mai puțin experimentate pentru a susţine educația civică și cea pentru drepturilor omului. Aceasta ar putea include:

 • Transfer de cunoștințe/ experiență/ instrumente între ONG-uri cu expertiză în domeniul educației civice şi a educației în domeniul drepturilor omului, și ONG-uri cu mai puţină experienţă în aceste domenii;
 • Cooperarea între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mai mici/ mai puțin experimentate pentru a crește gradul de informare în zonele geografice insuficient deservite;

Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice. Acest lucru se poate realiza prin:

 • Educarea şi mobilizarea cetățenilor, a grupurilor, a autorităților locale și a mediului de afaceri local în a lucra împreună pentru rezolvarea anumitor probleme locale (concrete), utilizând resurse locale - voluntariat, facilitare comunitară, evaluarea și prioritizarea nevoilor participative, proiectarea și implementarea proiectelor comunitare etc.;
 • Inițierea și/ sau facilitarea eficientă a consultărilor publice, a proceselor de luare a deciziilor prin metode participative;

Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.)

Lista nu este exhaustivă.

Activităţi de dezvoltare organizaţională

Până la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pot fi alocate pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a Solicitantului și/sau, dacă este cazul, a partenerilor ONG-uri din România.

Activitățile de dezvoltare organizațională pot să nu aibă legătură directă cu activitățile proiectului.

Aceste activități pot fi planificate separat, în funcție de nevoile Solicitantului şi, dacă este cazul, al partenerului/lor din România și trebuie corelate cu un obiectiv de dezvoltare organizațională.

Tipuri de activități de dezvoltare organizațională eligibile:

 • Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională, cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;
 • Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al informaţiei și documentelor care este utilizat sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media și păstrarea unei pagini web funcțională şi actualizată;
 • Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare prin campanii, strategii şi acţiunii de strângere de fonduri;
 • Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care contribuie la dezvoltarea organizației, pentru a-şi atinge obiectivele strategice ale acesteia şi care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului;
 • Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;
 • Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții eligibili sunt exclusiv următorii:

 1. Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); sau
 2. Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare); sau
 3. Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică.

În plus faţă de criteriile menționate mai sus, Solicitanții trebuie să îndeplinească şi următoarele cerințe:

 • respectă principiile valorilor democratice, statului de drept şi drepturile omului pentru toţi, şi
 • nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau instigator la ură, şi
 • acționează în spaţiul public şi pentru binele public cu privire la preocupările și problemele legate de bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu, şi
 • au capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect, şi
 • sunt independenţi de autorităţi publice locale, regionale şi naţionale şi de alte entităţi publice , şi
 • sunt independenţi de partide politice, şi
 • sunt independenți de entități comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, întreprinderi individuale etc.), şi
 • nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau un prozelitism legat de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale de bază), şi
 • deţin structuri transparente şi un președinte/ consiliu ales care răspund în faţa membrilor și donatorilor, şi
 • sunt direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari.

Criterii de evaluare

Toate Cererile de finanţare primite în cadrul acestui Apel de proiecte vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, după cum urmează: 

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 • Conformitatea administrativă
 • Eligibilitatea

Evaluarea tehnică şi financiară

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 257
Contact

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 752 444 309 
 • E-mail: apel2@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Paul Chioveanu, Senior Grants Officer