Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apelul nr. 5: Drepturile omului – Implementare la nivel național

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Entităţi publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și
 • ONG-uri active și cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului.

*Parteneriatul între entități publice/asociații ale autorităților locale și ONG-uri din România este obligatoriu, constituind criteriu de eligibilitate a proiectului.

Între 500.000 – 2.500.000 Euro

UPDATE: 22 aprilie 2021

09 aprilie 2021

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (85%) și cofinanțare publică (15%)

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială 

Buget

8.868.529 Euro

Obiectiv

Obiectivul general al apelului: îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei

Arii de intervenție

 1. Drepturile copilului 
 2. Drepturile omului în raport cu persoanele private de libertate
 3. Drepturile minorităților naționale
 4. Drepturile persoanelor cu dizabilități
 5. Dreptul la protecție împotriva abuzului și violenței de gen

Activități eligibile

Proiectele finanțate își vor propune să aibă impact la nivel național și/ sau vor propune măsuri replicabile la nivel național și vor genera modificări fundamentale pentru a asigura aplicarea și implementarea efectivă a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului. Măsurile/ modelele pilotate la nivel local, vor avea o componentă de replicare care trebuie să includă cel puțin acțiuni precum: acorduri de parteneriat încheiate cu cel puțin o structură similară care validează măsura/ modelul și se angajează să o implementeze în continuare.

Astfel, toate măsurile și acțiunile propuse în proiecte vor avea în vedere cel puțin unul din obiectivele specifice menționate mai jos:

 • o mai bună implementare/ executare la nivel național a deciziilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg;
 • o mai bună implementare a recomandărilor de țară formulate de alte instituții și grupuri de lucru ale Consiliului Europei, în ariile de intervenție ale prezentului apel, detaliate la secțiunea 2.2. Ariile de intervenție;

Exemple orientative de activităţi eligibile: 

 • Dezvoltarea de documente de politici publice/ îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri,
 • Crearea unor mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de organisme ale Consiliului Europei,
 • Crearea unor mecanisme transparente de informare a publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte organisme,
 • Organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului,
 • Oferirea de asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului,
 • Crearea unor mecanisme de consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale cu documentele internaționale semnate și ratificate de România.

Lista nu este exhaustivă.

Toate activităţile proiectului se vor realiza în România, cu excepția activităților derulate în parteneriat cu parteneri din Statele Donatoare sau cu colaboratori din alte State Beneficiare care pot fi desfășurate, în cazuri justificate, și în aceste țări (spre exemplu vizite pentru schimb de experiență și bune practici, evenimente comune).

Eligibilitatea grupurilor țintă și a beneficiarilor

Grupurile țintă vizate de apel sunt formate din persoane care lucrează în domeniul drepturilor omului sau persoane care fac parte din cel puțin un grup vulnerabil regăsit în Ariile de intervenție ale prezentului apel.

Ca urmare, grupuri țintă principale sunt:

 • Angajați ai instituțiilor publice și ai organizațiilor non-guvernamentale, în special angajați care lucrează cu grupurile vulnerabile;
 • Magistrați (judecători, procurori etc.);
 • Avocați;
 • Alți profesioniști care lucrează cu grupuri vulnerabile (de exemplu psihologi, psihiatri etc.)
 • Angajați ai instituțiilor de ordine publică (polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de proximitate, personal din centrele de detenție etc);

Pe lângă grupurile țintă principale, pot beneficia de activitățile proiectului și următoarele grupuri țintă secundare:

 • Elevi și studenți;
 • Cadre didactice, inclusiv manageri de instituții de învățământ;
 • Publicul general;
 • Alte categorii de persoane care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, persoane care lucrează în domeniul comunicării, persoane cu notorietate publică etc.)

Toate proiectele vor propune activități care, în cele din urmă, vor aduce beneficii pentru următoarele grupuri țintă finale:

 • copii
 • persoane private de libertate
 • persoane cu dizabilități
 • persoane aparținând minorităților naționale, inclusiv minorității rome
 • femei
 • alte grupuri vulnerabile menționate în documentele Consiliului Europei, cum ar fi persoanele LGBTI, minoritățile religioase etc.

Eligibilitatea partenerilor

În cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul între entități publice și organizații neguvernamentale este obligatoriu și constituie criteriu de eligibilitate. În cazul în care proiectul nu îndeplinește acest criteriu, va fi exclus în etapa de verificare formală.

Programul își propune să sprijine inițiativele de consolidare a cooperării la diferite niveluri între entitățile publice, entități publice și societatea civilă și între entitățile din România și din Statele Donatoare. Ca urmare, sunt încurajate parteneriatele cu entități din România și/ sau Statele Donatoare și, în funcție de valoarea adăugată a parteneriatului, proiectele vor fi punctate suplimentar în Grila de evaluare.

Partenerii (din România și/ sau Statele Donatoare) se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului, împărtășind același obiectiv cu PP. În acest sens, este necesar ca partenerii să aibă capacitatea de a acționa în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor.

În cadrul apelului de proiecte sunt eligibile ca parteneri entități cu personalitate juridică, publice sau private:

 • din România: alte entități publice (de exemplu, autorități publice la nivel local, inclusiv agenții, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea altor organisme publice centrale cu atribuții în domeniul proiectului precum și acestea, instituții de învățământ, universități etc.) organizații neguvernamentale înregistrate fiscal în România
 • din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau necomercial, precum și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în Statele Donatoare.
 • Organizații internaționale

Criterii de evaluare

 1. Relevanța proiectului
 2. Consistență tehnică/ metodologie
 3. Eficienţă economică
 4. Capacitatea de implementare, parteneriat şi sustenabilitate

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 622
Contact

Fondul Român de Dezvoltare Socială 

info@frds.ro