Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-uri,
 • entități publice și
 • asociații ale autorităților locale.

Parteneriatul între entități publice/asociații de autorități locale și ONG-uri (inclusiv grupuri de acțiune locală) din România este obligatoriu.

Între 300.000 și 1.000.000 euro 15 aprilie 2021

Finanțator

Granturile SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Buget

 7.806.133,95 euro

Obiectiv

Obiectivul general al programului este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. În acest sens, OP încurajează și facilitează stabilirea de parteneriate între entităţi din România şi din Statele Donatoare, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Proiectele finanțate în cadrul apelului vor contribui la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele obiective ale apelului de proiecte:

 • Obiectivul nr. 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire.
 • Obiectivul nr. 2: Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi. În cadrul apelului de proiecte, abilitarea romilor este considerată a fi procesul extinderii capacităților și acumulărilor acestora atât la nivel individual (în ce privește sănătatea, educația, locuirea etc), cât și la nivel colectiv (abilitatea de a se organiza și a se mobiliza pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă), în vederea participării în/ negocierii cu/ influențării și exercitării controlului asupra instituțiilor cu impact asupra vieții lor4.
 • Obiectivul nr. 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Apelul va spijini proiecte ce vor promova respectarea drepturilor romilor, vor lupta împotriva atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii, în același timp crescând conștientizarea cu privire la abordările interculturale (colectarea și promovarea de experiențe privind grupurile de romi, cultura, limba etc).

Grup țintă

Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă principale:

 • Persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și / sau servicii de locuire.
 • Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe în activități de abilitare (empowerment);
 • Experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.). Acest grup țintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale.

Următoarele grupuri țintă secundare vor putea, de asemenea, să beneficieze de activitățile proiectelor:

 • Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.

Activități eligibile

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi

 • Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate
 • ​Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitateServicii de ocupare
 • Servicii pentru sănătateÎmbunătățirea condițiilor de locuit
 • Formarea personalului și a voluntarilor (din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG) în lucrul cu persoane de etnie romă. Activitățile de formare sunt eligibile doar dacă includ atât activități teoretice, cât și practice, monitorizate de formatori sau mentori de-a lungul implementării acestora și al căror impact asupra grupurilor țintă este demonstrat prin rapoarte de evaluare.
 • Programe de educație parentală, de creștere a conștientizării cu privire la rolul familiei în educația copilului, încurajarea participării părinților în procesul educațional atât în școală, cât și în afara acesteia, inclusiv dobândirea de abilități de creștere a copilului, grupuri de suport pentru mame etc.
 • Activități și campanii de informare și creștere a conștientizării țintind persoane și/sau familii de etnie romă în situații de vulnerabilitate și având drept scop participarea acestora în activitățile proiectului.
 • Activități de îmbunătățire a infrastructurii necesare furnizării serviciilor din categoriile principale anterioare, justificate în relație cu nevoile din aria de implementare
 • Sprijin material pentru promovarea participării grupurilor țintă la activitățile proiectului.
 • Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe oricare din temele de intervenție abordate de proiect.

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 2: Abilitarea romilor: 

 • Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor prin intermediul unor instrumente de educație formală, nonformală și informală
 • Furnizarea de informații persoanelor de etnie romă, în special femeilor și tinerelor rome
 • Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la diferite niveluri
 • Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive
 • Facilitare comunitară - Activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local, respectiv capacitatea oamenilor de a lucra împreună, de a se organiza și de a mobiliza resurse pentru a rezolva probleme de interes comun.
 • Campanii de creștere a conștientizării pe teme de abilitare, adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității;
 • Schimburi de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe teme de abilitare.

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor:

 • Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din aria de implementare a proiectului, care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii; 
 • Dezvoltarea de instrumente anti-discriminare;
 • Formarea personalului și a voluntarilor (inclusiv formarea de formatori – TOT - din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, din administrația publică și sectorul ONG) pe teme de anti-discriminare. 
 • Organizarea de evenimente publice cu participarea activă a romilor și a populației majoritare, cu scopul de a promova cunoașterea istoriei, culturii și tradițiilor comunității de romi
 • Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) în domeniul luptei împotriva discriminării și promovării drepturilor omului.

Toate activitățile proiectului trebuie să respecte principiul non-segregării.

Criterii de evaluare

Relevanța proiectului

 • Relevanța față de Program
 • Contribuția la atingerea rezultatelor programului / apelului
 • Necesitatea implementării proiectului
 • Relevanţa abordării propuse prin proiect faţă de nevoile grupului/grupurilor ţintă
 • Relevanța ariei de implementare a proiectului pentru incluziunea Romilor în România
 • Contextul/coerenţa/sinergia cu alte iniţiative

Consistență tehnică/metodologie

 • Obiectivele proiectului
 • Activitățile și rezultatele proiectului
 • Metodologia proiectului
 • Consultarea factorilor interesați
 • Inovare și valoare adăugată în domeniul abilitării femeilor/tinerelor/ tinerilor de etnie romă
 • Inovație și valoare adăugată în domeniul participării persoanelor rome la luarea deciziilor la diferite niveluri
 • Impactul strategic al activităților de învățare

Eficiență economică

 • Justificarea bugetului şi corelarea cu activităţile planificate
 • Proporționalitatea și necesitatea costurilor
 • Resurse materiale/spații și asumarea proiectului

Capacitatea de implementare, parteneriat și sustenabilitate

 • Calificarea/ experienţa/ expertiza echipei de proiect
 • Experiența partenerilor și capacitatea tehnică de implementare
 • Valoarea adăugată a parteneriatului
 • Sustenabilitatea și dezvoltarea / multiplicarea rezultatelor

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 699
Știri recente
Azi, 23 iunie 2021
Ieri, 22 iunie 2021