Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Electric UP - Instalarea de panouri fotovoltaice și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de înscrieri
 • IMM-uri
 • Operatori economici din HoReCa

Maximum 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

*În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

60 zile începând cu data de 4 decembrie 2020 pe platforma http://granturi.imm.gov.ro

Finanțator

Sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Buget

Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare. 

Obiectiv

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in,

Scop

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului 3 IpSE IpPV propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug in.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat 5 şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
 • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;
 • stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare - opțional.

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, pentru consultanță și management a proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente. 

Avans de 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate

Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Criterii de eligibilitate - solicitant

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HORECA, care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute in schema de minimis dintre care se enunță: 

 • În cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 • Deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;
 • Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • Are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 • Nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 • Se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • Se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • Ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
 • În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

Criterii de eligibilitate - proiect

 1. Este eligibil proiectul care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute in schema de ajutor de minimis si are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie, și cel puțin o 16 staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.
 2. Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 100 kWp.
 3. Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la Sistemul energetic național va avea următoarea dimensionare:
  • sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;
  • invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;
  • conexiuni - curent continuu şi/sau curent alternativ;
  • structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
  • tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.
 4. Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.
 5. Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare.  

Criterii de evaluare

Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid, disponibilă aici

Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant.

În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 94
Contact

Solicitările de informații suplimentare și suport tehnic privind utilizarea platformei de depunere „Electric UP" - http://granturi.imm.gov.ro - se fac doar prin intermediul adresei de email electric.up@energie.gov.ro.