Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • autorități locale sau regionale (municipale/județene)
 • Valoarea minimă a unui proiect: 100.000 de euro
 • Valoarea maximă a unui proiect: 125.000 de euro
29 martie 2021

Finanțator

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 

Operator de program

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Buget

1.000.000 euro, reprezentând:

 • 850.000 Euro (85%) - contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv grant;
 • 150.000 Euro (15%) - contribuția națională. 

Obiectiv

Prin schema de granturi mici, municipalităţile vor putea identifica impactul schimbărilor climatice la nivel local/regional, vor putea formula măsuri fezabile de atenuare si adaptare şi vor putea realiza un plan de implementare al acestor măsuri.

Activități eligibile

În cadrul acestei scheme de granturi mici se vor finanța un număr de maxim 8 proiecte care vor viza elaborarea planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice

Pentru a fi eligibile spre finanțare, toate proiectele vor viza exclusiv elaborarea de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru a fi implementate la nivelul municipiilor aferente proiectului, precum și activități care vor contribui în mod indirect la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Activități eligibile sunt:

 • Servicii de consultanță;
 • Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice;
 • Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie interesati, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional;
 • Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zonele urbane mari;
 • Elaborarea unor studii în vederea identificării la nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice (insule de căldura, date meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea populației din puncte specifice);
 • Analiza si/sau dezvoltarea mecanismelor interinstituționale necesare pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente a infrastructurii de drenaj ale apelor pluviale;
 • Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană verde - albastru, cum ar fi acoperișurile verzi, fațadele verzi, coridoarele verzi, zonele umede, plantarea copacilor în parcări și de-a lungul drumurilor, grădini urbane sau grădini instituționale care servesc în principal scopuri educaționale, terapeutice sau sociale în spitale și școli, etc;
 • Elaborarea unor studii privind identificarea zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale;
 • Realizarea de studii de fezabilitate privind amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații. 

Criterii de eligibilitate

Constituie solicitant eligibil în cadrul prezentei scheme de granturi mici, orice autoritate locală sau regională (la nivel municipal/judeţean) care e îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • are calitatea de persoană juridică înregistrată în România;
 • se încadrează în următoarea categorie:
  • instituție publică în a cărei atribuții intră, printre altele, și protecția mediului și/sau protecția naturii (autorităţi locale sau regionale – municipale / judeţene);
 • este direct responsabil pentru inițierea, pregătirea, implementarea și sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect (dacă este cazul);
 • dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului și asigurarea sustenabilității acestuia;
 • dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării/ contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
 • dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
 • nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus în cadrul prezentei scheme de granturi mici (identitatea obiectivelor, rezultatelor, activităților, etc.) sau a unor activități aferente proiectului; 
 • își asumă obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentei scheme de granturi mici.  

Partenerii de proiecte eligibili sunt entitățile publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizațiile neguvernamentale care au calitatea de persoane juridice, fie în statele Donatoare, fie în România, care sunt implicate în mod activ în implementarea proiectului și contribuie în mod efectiv la acesta. 

Criterii de evaluare

Procedura de evaluare şi selectare a proiectelor include 4 etape:

 • Verificarea conformității cererii de finanțare din punct de vedere administrativ (criterii de admisibilitate);
 • Verificarea conformității aplicantului (Solicitantului)/partenerilor de proiect cu criteriile de eligibilitate;
 • Evaluarea proiectelor privind cerințele tehnico-financiare;
 • Selecția proiectelor pentru finanțare. 

Verificarea tehnică și financiară a aplicației de proiect și procesul de evaluare implică evaluarea următoarelor criterii principale:

 • relevanță (contribuția proiectului la rezultatele Programului, valoare adăugată);
 • maturitate (calitatea ofertei tehnice, mecanismul de implementare a proiectului şi calitatea ofertei financiare);
 • sustenabilitate

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 223
Contact

Programul RO-Mediu

E-mail: see2014-2021@mmediu.ro