Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Către orașe neutre din punct de vedere climatic și inovatoare din punct de vedere social

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Persoane juridice stabilite în următoarele țări și teritorii:

 • Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice;
 • Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;
 • Țările asociate Orizont 2020

*Proiectul poate implica organizații de cercetare, mediul academic, industrie, inclusiv antreprenori sociali, sectorul financiar, inclusiv finanțatorii de impact, investitori, filantropi, ONG-uri, autorități naționale și locale și cetățeni. 

Comisia consideră că dimensiunea proiectelor pilot ar trebui să varieze între 0,5 milioane EUR și 1,5 milioane EUR, în funcție de impactul preconizat al proiectelor propuse.

 

26 ianuarie 2021, ora 17:00 CET

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

53 milioane euro

Scop

Scopul acestui apel este de a dezvolta o platformă unică care să ofere expertiza tehnică, de reglementare, financiară și socio-economică necesară, precum și asistență pentru orașe pentru dezvoltarea și implementarea planurilor lor de acțiune climatică și a planurilor de acțiune inovare socială aferente.

Tipul acțiunii

Acțiuni de cercetare și inovare (RIA)

 • Acțiune constând în principal din activități care vizează stabilirea de noi cunoștințe și / sau explorarea fezabilității unei tehnologii, produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite;
  • Acestea pot include cercetarea de bază și aplicată, dezvoltarea și integrarea tehnologiei, testarea și validarea pe un prototip la scară mică într-un laborator sau mediu simulat;
 • Proiectele pot conține activități demonstrative sau pilot strâns legate, dar limitate, cu scopul de a demonstra fezabilitatea tehnică într-un mediu apropiat de cel operațional.

Rata de finanțare: 100%

Impact așteptat

 • Contribuția la atingerea neutralității climatice până în 2030 în orașele și districtele de conducere participante datorită dezvoltării și implementării unei metodologii cuprinzătoare, inclusiv selectarea criteriilor și a modelului care acoperă guvernanța transsectorială, participarea cetățenilor, inovarea socială și impactul antreprenoriatului social, finanțarea și politica abordări și o platformă digitală urbană;
 • Transformarea sistemică a orașelor către neutralitatea climei, prin sprijinul unei structuri la nivel european;
 • Trecerea punctelor de basculare sociale și implementarea Acordului verde, prin inovare socială care împuternicește orașele și comunitățile locale;
 • Conducerea tranziției către neutralitatea climei prin mobilizarea cererii (nevoile cetățenilor) și prezentarea testării soluțiilor inovatoare care provin din cercetarea și cercetarea europeană, printr-un mecanism incluziv social;
 • Orașele europene care se îndreaptă spre neutralitatea climei până în 2030 prin măsuri care demonstrează o reducere substanțială vizibilă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului ca parte a unei căi convenite către neutralitatea climei până în 2050 sau mai devreme;
 • Ponderea îmbunătățită a modurilor de transport durabile și active. Externalități negative reduse ale transportului urban și periurban: congestie, poluare și coliziuni rutiere. Multimodalitate sporită și utilizarea facilitată a modurilor de transport durabile și curate.

Activități eligibile

Propunerea ar trebui să abordeze următoarele patru activități:

Activitatea 1: Planuri de acțiune climatică și inovație Green Deal:

 • Elaborarea unui set de indicatori bazat pe știință, care să permită evaluarea impactului climatic, de mediu și socio-economic al planului de acțiune neutru din punct de vedere climatic al orașelor, precum și a potențialului de replicare și de scalare a acestuia, în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul cadrul acordului european european
 • Elaborarea unei metodologii inovatoare de evaluare a ecologizării urbane pentru planificare și monitorizare reducerea emisiilor de GES pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale Acordului verde.
 • Furnizarea specificațiilor armonizate pentru depozite de dovezi interoperabile și comparabile pentru orașe, documentând abordările și impacturile planului de acțiune;
 • Sprijinirea orașelor în identificarea și, eventual, depășirea reglementărilor, instituțiilor, guvernanței, finanțării, acceptării publice și a altor bariere care împiedică progresul și căile coordonate către neutralitatea climei;
 • Proiectarea, în strânsă colaborare cu orașele și Comisia Europeană, un concept pentru un contract de oraș neutru din punct de vedere climatic corespunzător planurilor de acțiune climatică, care să includă procesul de aplicare și criteriile de evaluare. O atenție specială ar trebui acordată angajamentului cetățenilor, inovației sociale și antreprenoriatului social, beneficiilor de mediu, economice și de sănătate și mecanismelor de tranziție justă.
 • Sprijinirea orașelor în inovarea guvernanței lor locale și, acolo unde este cazul, consolidarea capacității de a implementa politici sistemice și integrate neutre din punct de vedere climatic, bazându-se și pe experiențele existente dezvoltate de rețelele locale;
 • Coordonarea grupului de orașe care se angajează la contractul de oraș neutru din punct de vedere climatic, asigurând o legătură operațională orientată către clienți a acestei acțiuni cu orașele ca utilizatori finali. Facilitarea schimbului de experiență și de bune practici și de învățare reciprocă între orașe în ceea ce privește înființarea și integrarea proceselor de co-creație care implică toți actorii relevanți pentru încadrarea, implementarea și evaluarea viziunii, strategiei și a unui plan de acțiune pentru a atinge neutralitatea climatică, asigurând în același timp partajarea proprietate.

Activitatea 2: Pregătirea și finanțarea proiectelor de investiții:

 • Furnizarea de informații și servicii de consultanță orașelor cu privire la pregătirea și finanțarea proiectelor de investiții pentru tranziția către neutralitatea climatică. Acest lucru ar trebui să ia în considerare și să se bazeze pe bunele practici dezvoltate de inițiativele și programele globale, europene și naționale, cum ar fi Orizont 2020, ELTIS, ELENA, CIVITAS, EIP pe piața orașelor și comunităților inteligente (EIP-SCC), EIC Climate KIC, Intelligent Cities Challenge (ICC), European City Facility, JPI Urban Europe, Positive Energy Districts, Green City Accord, premiul European Green Capital. Soluțiile financiare ar trebui să includă, dar nu ar trebui să fie limitate la, cele furnizate de InvestEU, BEI, BERD și Fondul european structural și de investiții. De asemenea, este încurajată colaborarea cu băncile naționale de dezvoltare, precum și cu băncile comerciale.

Activitatea 3: Inovare socială și implicarea cetățenilor:

 • Sprijinirea orașelor și comunităților locale în soluțiile de testare (inclusiv noile tehnologii, non-tehnologice și inovații sociale) care provin din cercetarea și cercetarea europeană. Acest lucru ar trebui să implice o potrivire a nevoilor orașelor și ale comunităților locale cu rezultatele cercetării și iertării prin diferite mijloace, de exemplu, centrele de potrivire și intermediere;
 • Combinarea rezultatelor existente ale cercetării și dezvoltării europene cu inovația socială și profitați de transformarea digitală și de infrastructura digitală pentru a crea și testa soluții cu comunitățile locale, inclusiv schimbări în practicile și comportamentul social;
 • Acordarea de sprijin orașelor pentru consolidarea nu numai a comunicării, ci și a activităților de implicare a cetățenilor care implică, de asemenea, cetățeni marginalizați sau vulnerabili la excludere. Aceasta ar trebui să includă schimbul și utilizarea bunelor practici privind inovarea socială, precum și permiterea orașelor și a comunităților locale să facă schimb de experiențe și să învețe unul de la celălalt atunci când testează și implementează soluții, conectând mai mulți inovatori și cercetători și sensibilizându-i cu privire la nevoile cetățenilor și, deși toate aceste canale, ajutând orașele să se apropie de neutralitatea climatică.

Activitatea 4: Cercetare și inovare pentru transformarea orașelor neutre din punct de vedere climatic:

 • Odată ce serviciile platformei vor fi puse la dispoziție, vor fi lansate cereri de propuneri deschise pentru a sprijini piloți la scară largă pentru implementarea în orașele sau districtele principale a soluțiilor sistemice, combinând, după caz, tehnologice, bazate pe natură, sociale, culturale, de reglementare și inovație financiară și noi modele de afaceri și guvernanță pentru a sprijini tranziția climatică, luând în considerare cele mai bune practici existente și soluțiile deja disponibile. Aceste apeluri ar trebui evaluate de experți externi independenți într-un proces echitabil și transparent.
 • Pentru a facilita modernizarea acestor soluții și replicabilitatea acestora, pilonii vor sprijini, de asemenea, pentru fiecare oraș și / sau district principal, activități dedicate înfrățirii cu și îndrumării a cel puțin alte două orașe și / sau districte din diferite state membre ale UE sau țările asociate H2020 care se confruntă cu dezavantaje structurale sau cu o dimensiune mai mică de 50 000 de locuitori, care sunt dispuși să-și dezvolte planul adecvat de acțiune climatică și să-l implementeze într-o fază ulterioară, dincolo de viața acțiunii actuale.

Criterii de evaluare

 1. Excelența
 2. Impactul​
 3. Calitatea și eficiența implementării

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 269
Contact

Punct de contact național pentru acțiuni climatice, mediu, eficiența resurselor și materii prime

Persoana de contact: Ana-Maria Dabija

Organizație: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Telefon: +40213169275