Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund - Apelul 11: Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-urile înfiinţate legal, cu personalitate juridică şi cu sediul în România;
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București / Fundația Națională pentru Tineret; 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică. 
Între 100.000 şi 250.000 Euro 15 octombrie 2020, ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

1.750.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui apel este dezvoltarea capacității ONG-urilor de a deveni sustenabile într-un context social și economic în schimbare, având, în același timp, un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc. 

Parteneri de proiect

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • organizații neguvernamentale,
 • entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale descentralizate/ deconcentrate, unități administrative teritoriale, universități etc.),
 • entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
 • orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Proiecte eligibile

Sunt susținute proiecte strategice, propuse de ONG-uri cu experiență, oferind sprijin în principal ONG-urilor din zone geografice insuficient deservite sau lucrând în domenii tematice insuficient deservite în eforturile lor de a-și dezvolta sustenabilitatea și a-și crește eficiența/ impactul.

 • ONG-urile vizate (noi/ fără experiență, din/ lucrând în zone geografice/ domenii tematice insuficient deservite) își vor dezvolta capacitatea organizațională în domenii cheie, precum buna guvernanță, transparență, proceduri de management eficient, diversificarea surselor de finanțare, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, utilizarea dovezilor în procesul de planificare și advocacy etc. În plus, ONG-urile vizate vor fi sprijinite pentru a utiliza mai eficient capacitățile externe prin învățarea de la alte ONG-uri, facilitarea conectării sau lucrului în rețea cu alți actori relevanți (autorități, mediul de afaceri, mass media etc.), învățarea de la comunitățile pe care le deservesc.
 • Pe lângă acestea, ONG-urile cu experiență (Solicitanții/Partenerii) ar trebui să-și dezvolte propriile capacități de a furniza sprijin direct și pe termen lung ONG-urilor noi/ fără experiență prin programe structurate de dezvoltare a capacității, strategii pe termen mediu sau lung de sprijinire a sectorului ONG din zone mai puțin deservite, parteneriate strategice pentru întărirea sectorului ONG etc.

Activități eligibile

 • Creșterea gradului de conștientizare în rândul persoanelor cheie din ONG-uri cu privire la rolul procesului de dezvoltare organizațională în obținerea sustenabilității și a unui impact mai puternic în comunitate. Este important ca ONG-urile vizate să-și asume schimbarea și să facă schimbarea organizațională parte din procedurile lor interne. Este la fel de important să fie promovate exemple de accent puternic pus pe dezvoltarea organizațională care ar putea deveni referințe pentru sector;
 • Organizarea de training-uri (online și/sau offline) pentru ONG-uri mai mici, cu mai puțină experiență pentru a le transfera cunoștințe, instrumente și metodologii în domenii cheie: transparență, responsabilitate, proceduri eficiente de management, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, evaluarea impactului/ cercetare, utilizarea dovezilor în planificare și advocacy etc.; 
 • Furnizarea de activități de mentorat/ coaching sau alt tip de sprijin pentru ONG-uri mai mici, cu mai puțină experiență pentru a planifica și implementa acțiuni în domenii cheie ale dezvoltării organizaționale, urmărind scopul pe termen lung de a obține sustenabilitatea și un impact mai puternic în comunitate. Astfel de acțiuni pot include: 
  • stabilirea unei structuri independente de guvernanță precum comitetul director/executiv dacă acest lucru este dorit și s-a dovedit necesar și implicat în mod activ în direcțiile strategice;
  • dezvoltarea unor proceduri clare privind guvernanța, proceduri de management adaptate muncii specifice pe care acestea o desfășoară, proceduri financiare, managementul riscului etc.;
  • stabilirea unui sistem clar de prevenire a conflictelor de interese; revizuirea statutelor ONG-urilor vizate, cu definirea unor structuri orgaizaționale clare și a responsabilităților;
  • dezvoltarea procedurilor/ metodologiilor/ instrumentelor pentru dezvoltarea resurselor umane care includ formarea personalului, activități de mentorat, supervizare și evaluare; 
  • dezvoltarea/schițarea strategiilor pentru 3-5 ani și/sau a planurilor strategice, ca linii directoare în activitatea lor sau ajustarea strategiilor existente;
  • comunicarea regulată a rezultatelor muncii lor publicului larg prin organizarea de evenimente (de exemplu ”ziua porților deschise”), publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezența în mass-media, pagina web funcțională și actualizată cu toate activitățile importante, rezultatele și publicațiile ONG-urilor;
  • regulamente clare/ metodologii/ instrumente pentru consultările cu beneficiarii sau alți actori și implicarea lor în procesul de luare a deciziilor și activități specifice.
 • Crearea instrumentelor ce vor fi utilizate în evaluarea impactului intervențiilor/ activităților organizațiilor vizate și comunicarea rezultatelor în mod eficient către audiențe diferite;
 • Crearea mecanismelor pentu ca profesioniștii din ONG-uri care au beneficiat de training, mentorat să acțiuneze ca persoane-resursă pentru alții (de exemplu ca vorbitori la alte evenimente, facilitând participarea acestora la hub-uri de cunoaștere, încurajarea acestora să organizeze evenimente la nivel local/în organizațiile lor etc.);
 • Facilitarea participării la rețele, schimbului de bune practici și învățării reciproce (peer learning) prin organizarea de diverse evenimente la nivel local, regional și national (de ex. speed dating cu alte ONG-uri sau mediul de afaceri, vizite de studiu, grupuri de discuție online, webinarii etc.);
 • Sprijinirea participării ONG-urilor mici/ cu mai puțină experiență la evenimente relevante la nivel European/ national/ regional din domeniul inițiativelor de advocacy și/sau dezvoltării organizaționale;
 • Sprijinirea ONG-urilor vizate pentru a se conecta și coopera mai bine cu actorii relevanți (comunitate, autorități, mediul de afaceri, mass-media); 
 • Dezvoltarea de programe structurate pentru sprijinirea ONG-urilor în procesul lor de dezvoltare organizațională, reflectând întregul proces de dezvoltare a capacității, crearea sau îmbunătățirea diverselor instrumente, extinderea resurselor disponibile pentru ONG-uri, documentarea și învățarea din practicile de dezvoltare a capacității implementate etc.

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detali, click aici

Vizualizări: 403
Contact

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Persoană de contact: Daniela Mita, Grants Officer

Telefon: 0040 758 231 015

E-mail: apel11@fdsc.ro 

Știri recente
Azi, 29 septembrie 2020
Ieri, 28 septembrie 2020