Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS)

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONGurile din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală.

Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu.

Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești in care sunt înscriși minimum 20% copii romi fiecare

Între 60.000 și 200.000 euro 04 iunie 2021, ora 13:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României 

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

376.324,99 euro

Obiectiv

Obiectivul general al Programului îl reprezintă creşterea capitalului uman şi consolidarea bazei de cunoştinţe acumulate în România – se materializează în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS) prin proiecte naţionale.

Tipuri de proiecte eligibile

În cadrul apelului vor fi finanțate proiecte naționale în domeniul incluziunii copiilor romi în școală.

În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate în consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli , cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare. 

Activități eligibile

1) Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi în domenii referitoare la:

 • Abordări de predare centrate pe elev;
 • Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural;
 • Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;
 • Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare etc;

2) Elaborarea de noi curricule şi/sau materiale didactice referitoare la un mediu incluziv şi multicultural (care pot fi produse intelectuale 1);

3) Activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună:

 • Activităţi de învăţare / conştientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune socială şi toleranţă, drepturile omului/copilului;

4) Activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună:

 • Activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea unor abilităţi/atitudini sociale. 

Criterii de evaluare

Proiectele vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:

 1. Relevanţă: obiectivele şi rezultatele aşteptate ale proiectului sunt relevante pentru Rezultatele specifice domeniului RCIS (prezentate în Apelul la propuneri de proiecte 2020). Obiectivele sunt SMART (specifice, măsurabile, pot fi atinse, relevante, încadrate în timp) şi se referă la tematicile şi grupurile ţintă specifice Apelului (20 puncte);
 2. Caracter inovativ: proiectul oferă soluţii inovative şi/sau complementare altor iniţiative sau proiecte deja implementate de membrii consorţiului, soluţii care conduc la o formare, predare, învăţare şi dezvoltare instituţională în şcolile partenere de înaltă calitate, în domeniul RCIS (10 puncte);
 3. Calitatea activităţilor: organizarea activităţilor este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Responsabilităţile/activităţile distribuite partenerilor garantează obţinerea rezultatelor la timp şi în limitele bugetului 12 Ghidul Aplicanţilor 2020 – Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală solicitat. Calendarul de implementare este realist şi adecvat (10 puncte);
 4. Eficienţa costurilor: proiectul propus este eficient, respectiv bugetul solicitat este adecvat pentru activităţile planificate şi pentru obţinerea rezultatelor planificate (10 puncte);
 5. Calitatea parteneriatului (consorţiului): parteneriatul are toate competenţele profesionale şi experienţa necesare implementării activităţilor proiectului, atingerii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor. Sarcinile sunt distribuite adecvat între parteneri. Deoarece competenţele profesionale şi experienţa candidatului sunt foarte importante pentru a obţine un scor maxim la acest criteriu, candidatul trebuie să dovedească o experienţă solidă în domeniul RCIS, cu rezultate obţinute prin implementarea şi coordonarea a minimum 3 proiecte în acest domeniu. In fiecare dintre aceste proiecte au fost implicate şcoli partenere, care au fost coordonate de candidat. Candidatul va indica paginile web unde se pot consulta proiectele şi rezultatele proiectelor (20 puncte).
 6. Impact: impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă și instituţiilor este clar definit. Măsurile pentru atingerea acestui impact sunt prezentate în detaliu.. Sunt stabilite măsuri clare şi eficiente pentru creşterea satisfacţiei elevilor în ce priveşte implicarea lor în activităţile de conştientizare a incluziunii. Sunt stabilite proceduri clare şi eficiente pentru măsurarea procentului de elevi romi implicaţi în proiect, care au experimentat o discriminare mai redusă din partea profesorilor şi colegilor neromi din şcolile partenere, la sfârşitul proiectului. Sunt stabilite proceduri clare şi eficiente pentru măsurarea procentului de personal şcolar implicat în proiect care declară abilităţi/competenţe îmbunătăţite/dezvoltate de incluziune a romilor, la sfârşitul proiectului (20 puncte)
 7. Diseminare: diseminarea şi transferul rezultatelor activităţilor va permite utilizarea optimă a rezultatelor în afara consorţiului şi după terminarea proiectului, în timpul şi după încheierii perioadei contractuale (10 puncte).

Un proiect poate primi maximum: 100 puncte. Un proiect poate primi finantare dacă a acumulat cel puțin 60 de puncte, sub acest punctaj proiectul va fi respins.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 441
Contact
Pe parcursul tuturor etapelor de aplicare, selectare şi implementare puteţi contacta următorii experţi tehnici:
 • Expert tehnic în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală:
  • Mariana Niţelea mariana.nitelea@anpcdefp.ro
 • Coordonator tehnic al programului:
  • Radu Stoika radu.stoika@anpcdefp.ro