Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea 2020: Apel de proiecte pentru protejarea şi promovarea monumentelor istorice

Beneficiari eligibili Finanțare acordată/proiect Termen limită de depunere

Persoane fizice / juridice de drept public sau privat care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

 • Subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru): max. 200.000 lei;
 • Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice: max.140.000 lei.
20 iunie 2020, ora 20:00

Finanțator & Operator de program

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Institutul Naţional al Patrimoniului

Buget

Bugetul alocat pentru anul 2020: 3.000.000 lei

Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:

 • subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru), 2.000.000 lei;
 • subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, 1.000.000 lei.

Suma disponibilă pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei.

Obiectiv

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice.

Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt următoarele:

 • punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
 • angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice.

Activități eligibile

Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:

 • grupa A - de valoare naţională şi universală (MI-A) sau
 • grupa B - reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

Subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru)

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:

 • intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
 • intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
 • lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice

La această categorie se primesc propuneri de proiecte vizând:

 • proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
 • proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 • proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.

Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

Criterii de evaluare

Principiile care guvernează selecţia de proiecte
Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:

 • principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
 • principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
 • principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
 • principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
 • principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
 • principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
 • principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
 • principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
 • principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
 • principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
 • principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
 • principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
 • principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
 • principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 216
Contact

Institutul Național al Patrimoniului

Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73.