Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

UEFISCDI - Competiția 2020 pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere
 • Cercetători cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice
 • Cercetători care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în instituţii din România
 • Finanţarea max./proiect cu o durată de 36 de luni: 1.200.000 lei.
 • Finanţarea max./proiect cu o durată mai scurtă de 36 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 36 de luni.
28 mai - 16 iunie 2020, ora 16:00

Finanțator

Ministerul Educației și Cercetării

Operator de program

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Buget

 90.000.000 de lei

Obiectiv

Proiectele de Cercetare exploratorie (PCE) au ca scop susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.

Prin finanţarea acestui tip de proiecte, Ministerul Educației și Cercetării urmăreşte:

 • obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de publicaţii cu impact internaţional, precum şi în creşterea numărului de invenţii brevetate, aplicate în economie;
 • creşterea capacităţii de cercetare, inclusiv prin creşterea numărului de cercetători cu normă întreagă, angajați în sistemul național de cercetare-dezvoltare, precum și încurajarea și formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate ştiinţifică;
 • atragerea şi implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti;
 • creşterea capacităţii de a candida cu succes la instrumente de finanţare europene şi internaţionale de cercetare.

Criterii de eligibilitate

Structura echipei de proiect:

Componenţa echipei este decisă de directorul de proiect.

La momentul depunerii propunerii de proiect, structura echipei trebuie prezentată, specificându-se exact numărul de poziţii echivalent normă întreagă, tipul acestora și bugetul alocat.

Structura unei echipe de proiect este următoarea:

 • un director de proiect, doctor în ştiinţe, având o activitate ştiinţifică cu relevanţă internaţională;
 • un număr de cercetători cu experiență, cercetători postdoctorali, studenţi-doctoranzi, masteranzi, studenţi, tehnicieni.

Nominalizarea membrilor echipei în cadrul propunerii de proiect este posibilă, dar nu este necesară.

Printre criteriile de eligibilitate, se numără următoarele:

 • Directorul de proiect este doctor în ştiinţe. În cazul în care diploma de doctor a directorului de proiect nu este recunoscută în România, recunoaşterea acesteia trebuie obţinută înainte de data semnării contractului de finanţare;
 • Se vor prezenta cele mai importante contribuţii ale directorului de proiect în domeniul său de cercetare(de exemplu, descoperiri sau rezultate care au condus, în mod semnificativ, la o mai bună cunoaştere în domeniu).
 • Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv într-o instituţie de învăţământ superior, numită în continuare instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;
 • Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 • Directorul de proiect este angajat cu normă întreagă în instituţia gazdă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, care acoperă cel puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare cu normă întreagă, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului. În cazul deciziei de acordare a finanţării, contractul de angajare cu norma întreagă trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituţia gazdă cel târziu la data semnării contractului de finanţare, cu intrare în vigoare la data demarării proiectului. În situaţia în care propunerea de proiect este acceptată la finanţare, directorul de proiect îşi va desfăşura activitatea cu normă întreagă în instituţia gazdă.
 • O persoană poate depune, ca director de proiect, o singură propunere de proiect de tip PCE – Proiecte de cercetare exploratorie. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de către acelaşi director de proiect, toate aceste propuneri de proiect vor fi declarate neeligibile.

Descrierea proiectului de cercetare

Descrierea proiectului de cercetare (max. 10 pagini)

Se vor preciza, în detaliu, contextul ştiinţific, scopul, obiectivele, modul de implementare a obiectivelor şi resursele necesare.

 1. Problematica. Se va justifica motivaţia ştiinţifică a temei proiectului prin delimitarea problemei abordate în contextul ştiinţific actual. Se vor evidenţia următoarele trei aspecte:
  • Importanţa problemei din punct de vedere ştiinţific, tehnologic, socio-economic sau cultural;
  • elementele de dificultate ale problemei;
  • limitările abordărilor curente, prin analiza stadiului actual al cunoaşterii legat de tematica proiectului;
 2. Obiective. Se va prezenta abordarea proiectului la nivel de principiu, cu evidenţierea următoarelor două aspecte:
  • obiectivele concrete ale proiectului;
  • elementele de originalitate şi inovaţie pe care implementarea obiectivelor le aduce domeniului, raportat la stadiul actual al cunoaşterii şi raportat la proiectele derulate anterior de aplicant;
 3. Impact. Se vor discuta aspectele legate de impactul preconizat al proiectului în cadrul mai larg al domeniului ştiinţific, cu accentuarea următoarelor aspecte:
  • potenţialul de a influenţa semnificativ domeniul ştiinţific prin noi concepte sau abordări, şi dacă e cazul, prin deschiderea unor noi teme sau direcţii de cercetare;
  • discutarea impactului potenţial al proiectului în mediul ştiinţific, social, economic sau cultural şi/sau direcţiilor aplicative ce vor fi explorate în cadrul proiectului (în cazul în care este aplicabil pentru direcţia de cercetare propusă);
 4. Metodologie. Se va prezenta în detaliu metodologia cercetării, precizându-se, pe cât posibil, anumite ţinte intermediare cheie. În elaborarea acestei secţiuni se vor evidenţia următoarele aspecte:
  • alegerea metodelor şi instrumentelor de investigaţie, prin raportare la cele mai noi abordări în domeniul temei, precum şi modul în care acestea vor fi integrate;
  • un plan de lucru, eşalonat în timp, ce va descrie modul de organizare şi planificare al proiectului, în raport cu obiectivele propuse;
  • descrierea potenţialelor riscuri şi abordările prin care aceste riscuri ar urma să fie adresate;
 5. Resurse şi buget. Vor fi prezentate deopotrivă resursele existente, relevante pentru desfăşurarea proiectului, precum şi cele necesare şi care vor fi achiziţionate în cadrul proiectului. Se vor preciza în special următoarele aspecte:
  • estimarea timpului alocat proiectului, de către fiecare membru al echipei de proiect, în unităţi luni/membru, în acord cu planul de lucru prezentat în C4;
  • argumentarea adecvării echipei proiectului şi a infrastructurii de cercetare disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului în timpul alocat;
  • argumentarea necesităţii achiziţionării unor noi echipamente de mare valoare (peste 60.000 lei, preţ ce include şi TVA), prin raportarea la obiectivele proiectului;
  • specificarea şi justificarea distribuţiei bugetului pe tipuri de cheltuieli şi pe ani calendaristici.

Depunere

Depunerea proiectelor se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online.

Depunerea propunerii de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).

Redactarea propunerii de proiect se face în limba engleză, cu excepţia proiectelor din domenii cu specific românesc, unde se permite redactarea în limba română.

Lista domeniilor științifice eligibile este disponibilă aici.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 138
Contact

UEFSCDI

Irina Biţescu - Coordonator program

Mihaela Fraţilă - Coordonator competiție 

Simina Smarandache - Responsabil tehnic proiecte