Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Societe Generale European Business Services - Programul We Care Together pentru susținerea proiectelor dezvoltate de către ONG-uri

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Solicitanţii si partenerii eligibili în cadrul prezentului Apel sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii

Bugetele individuale pentru fiecare proiect câștigător va fi repartizat pe două praguri valorice, astfel:

 • proiecte în valoare de 40.000 - 50.000 euro
 • proiecte în valoare de 20.000 – 30.000 euro
27 martie 2020

Finanțator

 Societe Generale European Business Services

Buget

200.000 euro

Obiectivul programului

Prin program se urmărește sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile integrare profesională și educație și care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. 

Principiile programului

Programul și proiectele sprijinite în cadrul acestuia vor respecta și promova în toate etapele de implementare următoarele principii transversale: buna guvernare, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen. Acestea sunt relevante atât din punctul de vedere al implementării activităților proiectului cât şi din perspectiva managementului general al organizaţiei şi, dacă este cazul, al partenerilor.

Domenii de interes

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în următoarele domenii:

 • Integrare profesională
  • Proiecte care oferă sprijin persoanelor vulnerabile să se integreze pe piața muncii prin:
   • proiecte de sprijin pentru inserție pe piața muncii, consiliere profesională sau antreprenorială, sau le oferă instrumentele necesare pentru a depăși obstacolele în calea angajării.
 • Integrare prin educație
  • Proiecte care se axează pe integrarea prin educație, în special pentru copii sau tineri aflați într-o situație vulnerabilă.
  • Proiectele pot include acțiuni diverse care răspund diferitelor nevoi ale beneficiarilor: proiecte educaționale prin activități sportive și culturale pentru a încuraja integrarea, programe de instruire și de dezvoltare a competențelor, cursuri de calificare/recalificare, proiecte pentru prevenirea abandonului școlar, combaterea analfabetismului, programe de mentorat și consiliere profesională, programe de inserție pe piața muncii.

Activități eligibile

Programul va sprijini proiecte care se vor axa pe următoarele tipuri de activități (lista nu este exhaustivă):

 1. evaluarea nevoilor și a accesibilității la servicii
 2. evaluare de nevoi, evaluarea situației actuale a accesului la servicii, a lipsei accesului și a dificultăților întâlnite la accesarea serviciilor existente
 3. identificarea de nevoi specifice privind serviciile sau a unor categorii de persoane vulnerabile / potențiali beneficiari, prin metode participative și implicarea beneficiarilor, a lucrătorilor din domenii relevante, a comunității și a voluntarilor
 4. sprijin pentru persoanele / familiile care întâmpină dificultăți în procesele de tranziție întâlnite de-a lungul vieții, cum ar fi: tranziția de la o instituție de învățământ la integrarea în câmpul muncii, persoane care se confruntă cu șomajul etc.
 5. dezvoltarea de servicii specifice destinate minorităților (cum ar fi populația de etnie romă, refugiați, solicitanți de azil, victime ale violenței domestice, etc.) și asigurarea respectării drepturilor acestora - identificarea de soluții pentru creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii adecvate
 6. dezvoltarea de servicii complementare pentru a răspunde mai bine nevoilor grupurilor țintă/beneficiarilor și îmbunătățirea accesului beneficiarilor la informație
 7. susținerea serviciilor de incluziune activă care urmăresc prevenirea excluziunii sociale, cum ar fi inițiative educaționale și de conștientizare.

Activitățile enumerate mai sus sunt exemple care pot să facă parte dintr-un proiect înţeles ca un grup de activităţi definite și puse în practică pentru elaborarea unui răspuns la o nevoie specifică, activități care trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a atinge un set de obiective prestabilite folosind resursele date.

Criterii de evaluare

 • Relevanță față de program
  • Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul Programului trebuie să corespundă obiectivului programului și să se încadreze în domeniile de acțiune ale acestuia (criteriu eliminatoriu);
 • Impact
  • Obiectivele și rezultatele proiectelor sunt specifice, identificate în mod clar, măsurate și raportate și contribuie la rezolvarea sau ameliorarea problemei/nevoii identificate;
 • Beneficari
  • Beneficiarii proiectelor sunt persoane din grupuri vulnerabile, marginalizate din cauza dificultăților economice, sociale sau culturale.
 • Localizare
  • Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în Romania;
 • Buget
  • Suma solicitată este dedicată în procent de cel puțin 75% exclusiv activităților din cadrul proiectului. 

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 412
Comtact

Solicitanții pot adresa întrebări referitoare la depunerea proiectului prin email la adresa sgebscommunication.eur@socgen.com

Website: www.sgebs.ro

Știri recente
Azi, 09 aprilie 2020
Ieri, 08 aprilie 2020