Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Ctizens Fund - Apelul 8: Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Runda 1

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Granturi medii

 • între 50.001 şi 100.000 Euro

Granturi mari

 • între 100.001 şi 250.000 Euro
 

11 Martie 2020; ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

3.150.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizate prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autorități publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România,
  • State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
 • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2 a) - i) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3. a) -e);
 • Organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect. 

Activități eligibile

 • Dezvoltarea de modele noi sau îmbunătățite (metodologie, tip de servicii, instrumente de evaluare, cercetare etc.) pentru a aborda nevoile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale romilor
 • Transfer de abilități și cunoștințe către grupurile locale de acțiune și alți membri ai comunității locale
 • Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din comunități interetnice diferite
 • Organizarea de acțiuni comunitare regulate, implementate cu o largă mobilizare a membrilor comunității, a resurselor material și financiare ( vor fi organizate cel puțin 5 acțiuni comunitare pentru fiecare comunitate)
 • Creşterea capacităţii economice a grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Aceasta ar putea include:
  • formare antreprepnorială,
  • sprijin pentru elaborarea unor planuri de afaceri,
  • sprijin pentru activități generatoare de venituri în cadrul comunității.
 • Acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, în mod special în ceea ce privește oportunitățile egale și antidiscriminarea
 • Dezvoltarea de parteneriate/rețele cu grupuri de acțiune locale, alte ONG-uri, autorități locale, alți stakeholderi pentru a lucra împreună și a aborda factorii de decizie în vederea rezolvării problemelor locale
 • Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la şi furnizarea de activități de educare și formare. Aceasta ar putea include:
  • activități de tip școală după școală;
  • mentorat pentru elevii dezavantajați;
  • formare/educare a adulților;
  • centre comunitare;
  • consiliere vocațională/ cursuri de pregătire profesională, pe baza nevoilor identificate și orientate spre rezultate concrete.
 • Dezvoltarea de planuri de acțiune locală în consultare cu stakeholderii locali, planuri care să corespundă nevoilor grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Este de așteptat ca planurile de acțiune să fie adoptate de către Consiliile Locale, urmate de implementare și monitorizare.
 • Dezvoltarea de programe comunitare intergrate care vor contribui la alternative economice și de angajare în muncă prin utilizarea sustenabilă a resurselor locale, naturale și culturale.
 • Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității (sport, evenimente culturale și educaționale, sărbători locale etc.)
 • Promovarea unor initiative de ajutorare reciprocă sau mutuală, care să ofere exersarea asumării de responabilități, realizării unor activități prin cooperare și învățarea de noi abilități necesare în conducerea de organizaţii comunitare care să mențină și să promoveze angajabilitatea și participarea în viața economică a comunității.
 • Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și afirma drepturile: implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă (drepturi reproductive, combaterea violențeui domestice, trafic de fiinţe umane, discriminare pe criterii de gen, asigurarea accesului la servicii publice etc.).
 • Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică etc.)
 • Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Aceasta include (dar nu este limitată la):
  • facilitarea accesului la/promovarea drepturilor fundamentale (excluzând furnizarea unor servicii precum cele de sănătate sau cele de educație formală)
  • stimularea participării la procesul de luare a deciziilor (a da o voce);
  • învățarea limbii Romani sau a limbii majorității;
  • participarea în activități culturale care au ca scop prezentarea sau aprecierea culturii rome;
  • învățarea unor tehnici de advocacy;
  •  creșterea angajabilității sau mijloacelor de trai (excluzând educația formală). 

Lista nu este exhaustivă. 

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 253
Contact

Apelul 8

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

 • Tel: 0040 264 420474
 • E-mail: apel8.rural@romacenter.ro
 • Persoana de contact: Radu Lăcătuș, Senior Grants Officer