Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Granturi mici

 • între 5.000 şi 50.000 Euro

Alocare specială

Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor

 • 500.000 Euro

Procesul de aplicare este continuu, cu trei sesiuni de evaluare şi trei termene limită pentru fiecare sesiune de evaluare, astfel:

 • 11 martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
 • 11 noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
 • 30 iunie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

Granturi mici

 • 1.500.000 Euro

Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor (alocare specială)

 • 500.000 Euro

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.  

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare. 

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  • România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
  • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
  • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
 • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. b) - j) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3. a) -e);  organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/sau la cofinanțarea necesară pentru proiect. 

Activități eligible

 • Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.). Aceasta poate include:
  • servicii medicale îmbunătăţite, oferite cu echipamente noi  servicii de consiliere/ asistenţă juridică
  • servicii de îngrijire de zi
  • servicii de reintegrare a foştilor deţinuţi
  • educaţie informală
  • adăposturi pentru femei
  • creşterea participării economice a grupurilor vulnerabile
  • promovarea şi implementarea strategiilor/ iniţiativelor de auto-ajutorare (self-help) şi creştere a capacităţii pentru combaterea excluziunii sociale
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante (servicii disponibile, ocupare și oportunități de finanțare), care ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stării lor de bine
 • Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă (drepturi reproductive, combaterea violenței domestice, trafic de fiinţe umane, discriminare de gen, asigurarea accesului la servicii publice etc.).
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele de luare a deciziilor. Aceasta poate include:
  • Promovarea și implementarea strategiilor/inițiativelor de auto-ajutorare pentru combaterea excluziunii sociale
  • Creșterea participării economice a grupurilor vulnerabile
 • Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy
 • Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților mijloacelor de trai
 • Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității (sport, evenimente culturale și educaționale, sărbători locale etc.)
 • Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ei, să-şi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor), cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea de strategii locale, promovarea problemelor comunităţii rome în strategia locală etc.
 • Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabil. Aceasta poate include:
  • creșterea accesului la informații relevante (despre drepturi, oportunități de angajare etc.)
  • schimbarea atitudinilor și a practicilor grupurilor vulnerabile pentru a fi mai proactive și a-şi cere drepturile  transfer de tehnici de advocacy 
 • Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și alți membri ai comunității locale
 • Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din alte comunități interetnice  
 • Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)
 • Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente (metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. Aceasta poate include:
  • soluţii inovatoare în abordarea excluziunii şi injustiţiei sociale
  • abordarea bazată pe cerere în intervenţiile la nivel comunitar
  • modele de implicare a grupurilor vulnerabile în rezolvarea problemelor locale
  • elaborarea de planuri de acţiune locală care să răspundă nevoilor celor mai dezavantajaţi membri ai comunităţii
  • noi modele consultative pentru împuternicirea şi implicarea grupurilor vulnerabile
 • Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale
 • Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea econimică a persoanelor vulnerabile din comunitate
 • Întocmirea de hărţi și promovarea bunelor practici și a lecțiilor învățate cu privire la combaterea sărăciei, favorizarea justiției sociale, generarea de oportunități pentru grupurile vulnerabile în zonele insuficient deservite, etc 

Lista nu este exhaustivă.

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului
 • Solicitant şi Partner/i

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 318
Contact

Apelul 6

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 • Tel: 0040 21 310 01 81/ 0040 757 579 183
 • E-mail: apel6@fdsc.ro
 • Persoană de contact: Irina Bejan, Senior Grants Officer