Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul pentru azil, migrație și integrare – Apel pentru integrarea resortisanților statelor terțe

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere

persoane juridice stabilite într-un stat membru participant la FAMI

organisme publice (inclusiv autorități locale, servicii publice de ocupare a forței de muncă, servicii de tineret și instituții de învățământ)

entități non-profit, organizații internaționale

P1: între 1.000.000 € și 2.000.000 €

P2: între 750.000 € și 2.000.000 €

P3: între 250.000 € și 400.000 €

P4:  între 250.000 € și 600 000 €

P5: 250.000 € și 500 000 €

31 ianuarie 2019, ora 17.00 CET

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

16.2 milioane €, alocate astfel:

 • P1 - 6 000 000 €
 • P2 - 6 000 000 €
 • P3 - 2 500 000 €
 • P4 - 1 200 000 €
 • P5 - 500 000 €

Obiectivele programului

Prioritatea 1: Rețele locale și regionale pentru integrarea resortisanților țărilor terțe

 • Facilitarea transferului de cunoștințe privind integrarea între autoritățile locale și regionale prin crearea unor rețele la nivelul UE între autoritățile locale și regionale;
 • Dezvoltarea de proiecte și activități concrete privind integrarea la nivelul local sau regional, pentru care ar putea fi util un sprijin acordat de o autoritate locală sau regională care are experiență în proiecte similare;
 • Promovarea schimbului de cunoștințe pe tema integrării, între societatea-gazdă și migranți;  
 • Facilitarea diseminării de know-how și bune practici între partenerii rețelei.

Prioritatea 2: Proiecte de migrație cu țări terțe

 • Promovarea forței de muncă și formării profesionale specifice între țările terțe și statele membre UE, implicând angajatori, alți parteneri economici și sociali și societatea civilă;
 • Dezvoltarea de acțiuni pentru a obține o mai bună corelare între competențele și cerințele de pe piețele forței de muncă din UE, în strânsă cooperare cu toți actorii relevanți ai pieței muncii, inclusiv angajatori, camere de comerț și industrie, organizații naționale de afaceri, sindicate, inclusiv universități și rețele care oferă formare profesională și societatea civilă;
 • Schimbul de cunoștințe și experiență privind acțiunile de succes pentru promovarea migrației legale în UE, ținând seama de nevoile migranților, ale societăților gazdă și ale țărilor de origine.

Prioritatea 3: Integrarea resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane

 • Îmbunătățirea integrării victimelor traficului de persoane din țările terțe în societatea gazdă, ținând seama de nevoile individuale ale victimelor și identificarea de soluții durabile și de prevenire a acestuia;
 • Facilitarea reîntoarcerii în siguranță, în mod voluntar a victimelor traficului de persoane din țările terțe și identificarea unor soluții durabile și de prevenție a traficului de persoane;
 • Asigurarea unor soluții durabile pentru copiii victime ale traficului de persoane din țările terțe și prevenirea repatrierii lor.

Prioritatea 4: Îngrijirea minorilor migranți, inclusiv minorii neînsoțiți

 • Obiectivele acestei priorități sunt de a finanța proiecte care vizează schimbul de bune practici și/sau furnizarea de formare profesională necesară în vederea sprijinirii implementării/extinderii/îmbunătățirii sistemelor alternative de îngrijire (cum ar fi îngrijirea familială sau asistența maternală sau cămine de îngrijire supravegheate) sau de alternative eficiente la detenție.

Prioritatea 5: Implicarea comunităților diasporei în creșterea nivelului de conștientizare

 • Angrenarea și mobilizarea vocii comunităților din diasporă în spațiul UE prin furnizarea de informații și creșterea gradului de conștientizare cu privire la fenomenul de migrație și prin informarea cu privire la oportunitățile programelor de reîntoarcere voluntară și de reintegrare.
 • Campanii de comunicare și activități care oferă informații exacte, fiabile, sigure și echilibrate cu privire la riscurile migrației ilegale și a contrabandei migranților.
 • Consolidarea cooperării dintre actori precum guvernele/consiliile locale, organizațiile societății civile, companiile private și, dacă este cazul, țările terțe, cu privire la cele mai bune modalități de a se implica în comunitățile diasporei ca reprezentanți ai conaționalilor care intenționează să vină în Europa în mod neregulat.

Activități eligibile

Prioritatea 1: Rețele locale și regionale pentru integrarea resortisanților țărilor terțe 

 • Organizarea de activități de învățare reciprocă, de formare, workshop-uri, întâlniri în vederea îmbunătățirii schimbului de cunoștințele și experiență dintre autoritățile locale;  
 • Implementarea de măsuri concrete de integrare urmare a schimburilor de experiență între autoritățile locale precum: elaborarea de strategii și politici locale în domeniul integrării, înființarea de structuri pentru centre de integrare, educație și formare, integrarea pe piața muncii, campanii de comunicare publică ale autorităților locale sau regionale etc.

Prioritatea 2: Proiecte de migrație cu țări terțe 

 • Organizarea de activități care să vizeze schimbul de cunoștințe și de experiență, formare, workshop-uri, întâlniri pentru a facilita schimbul de cunoștințe și experiență între diferiți actori implicați, inclusiv angajatori, camere de comerț și industrie, organizații naționale de afaceri, sindicate, instituții de educație și formare, universități și rețele care oferă formare profesională, societatea civilă. 
 • Pregătirea și punerea în aplicare de activități privind dezvoltarea competențelor;  
 • Pregătirea și punerea în aplicare de mobilități din țările terțe către UE;
 • Pregătirea și punerea în aplicare de acțiuni privind reintegrarea resortisanților țărilor terțe în țările lor de origine.

Prioritatea 3: Integrarea resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane

 • Asistența și sprijinirea victimelor traficului de persoane din țările terțe, inclusiv îmbunătățirea identificării timpurii și proactive și acordarea de asistență victimelor în a înțelege și a avea acces la drepturile lor;  
 • Asistența și sprijinirea victimelor traficului de persoane ținând seama de genul, vârsta și consecințele exploatării la care au fost supuse victimele, inclusiv asistență în ceea ce privește sănătatea și sprijin psihologic cu scopul de a facilita integrarea victimelor în societate;  
 • Educație, formare lingvistică, formare profesională, îmbunătățirea abilităților, programe de ucenicie, servicii de plasare a forței de muncă, pregătire și instruire la locul de muncă, instruire antreprenorială pentru victime traficului de persoane din țările terțe;  
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea cooperării transnaționale a actorilor relevanți pentru asistența și sprijinirea victimelor traficului de persoane din țările terțe, cu scopul integrării acestora;  
 • Schimbul de experiențe, informații, cunoștințe și bune practici privind integrarea victimelor traficului de persoane din țările terțe și schimbul de soluții durabile între actorii relevanți, cu scopul de a obține impact și beneficii concrete asupra vieții victimelor.

Prioritatea 4: Îngrijirea minorilor migranți, inclusiv minorii neînsoțiți

 • Servicii de îngrijire în sprijinul refugiaților;
 • Creșterea calității asistenței maternale și a calității cazării în locuințe independente, ca alternativă la cazarea în centrele de primire;
 • Sprijinirea intervenției care vizează integrarea minorilor neînsoțiți;  
 • Coordonare și sprijinire pentru toți stakeholderii implicați.

Prioritatea 5: Implicarea comunităților diasporei în creșterea nivelului de conștientizare

 • Coordonarea de cercetări în domeniu;
 • Coordonarea de diferite forme de angajament cu comunitățile din diaspora și UE;  
 • Crearea, implementarea și diseminarea de campanii de informare și de sensibilizare privind diaspora;
 • Monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului;  
 • Consolidarea cooperării și a schimbului de bune practici între autoritățile publice naționale și/sau locale din diferite state membre și organizațiile societății civile, companiile private și țările terțe.

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Contact

FAMI

E-mail: HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu